დისციპლინური საქმე 166/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 166/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin