დისციპლინური საქმე 173/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 2 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 173/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin