დისციპლინური საქმე 18/24-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 21 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 18/24-2 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin