დისციპლინური საქმე 180/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 14 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 180/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin