დისციპლინური საქმე 180/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 25 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 180/23 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin