დისციპლინური საქმე 181/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 2 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 181/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin