დისციპლინური საქმე 185/18-4

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 28 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 185/18-4 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin