დისციპლინური საქმე 186/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 186/22 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin