დისციპლინური საქმე 186/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 27 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 186/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin