დისციპლინური საქმე 189/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 12 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 189/22 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin