დისციპლინური საქმე 189/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 20 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 189/23 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin