დისციპლინური საქმე 19/20-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 18 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 19/20-1 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin