დისციპლინური საქმე 19/22-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 10 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 19/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin