დისციპლინური საქმე 192/19-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 07 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 199/19-2 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin