დისციპლინური საქმე 196/18

ამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 28 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 196/18 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin