დისციპლინური საქმე 197/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 23 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 197/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin