დისციპლინური საქმე 199/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 27 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 199/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin