დისციპლინური საქმე 203/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 20 იანვრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 203/22 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin