დისციპლინური საქმე 21/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 21/22 შეწყდა სამართალწარმოება, ვინაიდან არსებობს დისციპლინური სამართალწარმოების განმახორციელებელი ორგანოს მიერ იმავე მოსამართლის მიმართ, იმავე ქმედების გამო გამატანილი გადაწყვეტილება.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin