დისციპლინური საქმე 215/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 29 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 215/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin