დისციპლინური საქმე 216/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 28 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 216/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin