დისციპლინური საქმე 217/18

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 217/18 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin