დისციპლინური საქმე 230/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 22 იანვრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 230/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin