დისციპლინური საქმე 27/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 1 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 27/22 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin