დისციპლინური საქმე 28/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 08 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 28/20 შეწყდა დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin