დისციპლინური საქმე 28/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 10 მარტს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 28/22 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin