დისციპლინური საქმე 31/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 27 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 31/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin