დისციპლინური საქმე 33/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 19 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 33/22 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin