დისციპლინური საქმე 34/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 20 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 34/24 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin