დისციპლინური საქმე 35/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 20 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 35/24 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin