დისციპლინური საქმე 36/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 13 მაისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 36/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin