დისციპლინური საქმე 37/22-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 18 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 37/22-2 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin