დისციპლინური საქმე 37/23-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 21 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 37/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin