დისციპლინური საქმე 41/21-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 1 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 41/21-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin