დისციპლინური საქმე 46/21-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 16 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 46/21-1 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin