დისციპლინური საქმე 47/22-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 18 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 47/22-2 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin