დისციპლინური საქმე 49/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 2 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 49/21 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin