დისციპლინური საქმე 49/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 18 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 49/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin