დისციპლინური საქმე 5/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 12 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 5/24 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin