დისციპლინური საქმე 50/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 27 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 50/22 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin