დისციპლინური საქმე 50/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 22 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 50/24 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin