დისციპლინური საქმე 52/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 3 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 52/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin