დისციპლინური საქმე 60/20-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 31 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 60/20-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin