დისციპლინური საქმე 60/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 25 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 60/23 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin