დისციპლინური საქმე 64/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 26 ივლისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 64/21 დისციპინური სამართწალწარმოება შეწყდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინურ საქმეზე წინასწარი მოკვლევა გაგრძელდა სავარაუდო დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin