დისციპლინური საქმე 68/19-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 23 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 68/19-1 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin