დისციპლინური საქმე 68/19-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 23 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 68/19-2 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin