დისციპლინური საქმე 69/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2022 წლის 25 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 69/21 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin