დისციპლინური საქმე 72/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 1 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 72/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin