დისციპლინური საქმე 73/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 18 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 73/23 შეწყდა სამართალწარმოება, რადგან მოსამართლე აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin